กระบวนการเรียนรู้แบบสืบค้น (Inquiry) ครบวงจร (Q.U.E.S.T)

กระบวนการเรียนรู้แบบสืบค้น (Inquiry)ครบวงจร (Q.U.E.S.T)
วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ชั้น 5 สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์