กระบวนการเรียนรู้แบบสืบค้น (Inquiry) ครบวงจร (Q.U.E.S.T)

หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แบบสืบค้น (Inquiry) ครบวงจร (Q.U.E.S.T)

วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561

เวลา 08.30-16.00 น ณ ชั้น 5 สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์