กลยุทธ์การสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ในยุคศตวรรษที่ 21 วันที่ 4-5 มีนาคม 2560

หลักสูตร กลยุทธ์การสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ในยุคศตวรรษที่ 21
วิทยากร : ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ และ ผศ.ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล
วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560
ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์