กลยุทธ์การสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ในยุคศตวรรษที่ 21 วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560


“หลักสูตร กลยุทธ์การสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ในยุคศตวรรษที่ 21
วิทยากร : ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ และ ผศ.ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล
วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร กลยุทธ์การสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ในยุคศตวรรษที่ 21. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 3/07/2017 (51 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2