กลวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน วันที่ 11 มิถุนายน 2560

หลักสูตร กลวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์
วันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *