กลวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน วันที่ 11 มิถุนายน 2560


“หลักสูตร กลวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์
วันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From กลวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/14/2017 (45 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2