กลวิธีการจัดกิจกรรมและสร้างสื่อ ส่งเสริมการอ่าน-เขียนภาษาไทย เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา

หลักสูตร กลวิธีการจัดกิจกรรมและสร้างสื่อ ส่งเสริมการอ่าน-เขียนภาษาไทย เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.พรพิตร สกุณา
วันที่ 28 สิงหาคม 2559
ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์