การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดทาง I.Q. , E.Q. และ M.Q. ในระดับประถมศึกษา

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดทาง I.Q. , E.Q. และ M.Q. ในระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559
ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”