การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับครูประถม วันที่ 15 กรกฎาคม 2560


“โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
หลักสูตร : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับครูประถม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560
ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม”

From การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับครูประถม. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 7/20/2017 (122 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2