การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) ผ่านนกเงือก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560


“หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM)ผ่านนกเงือก
วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 3/01/2017 (119 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2