การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยสำหรับเด็กอนุบาล

หลักสูตร การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยสำหรับเด็กอนุบาล

วิทยากร : รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2561

เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์