การจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการตามแนวคิด STEM to STEAM Education เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 10 มิถุนายน 2560


“หลักสูตร การจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการตามแนวคิด STEM to STEAM Education เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0
วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From การจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการตามแนวคิด STEM to STEAM Education. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/14/2017 (149 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2