การจัดสุนทรียประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 3 มิถุนายน 2560

หลักสูตร การจัดสุนทรียประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์