การจัดสุนทรียประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 3 มิถุนายน 2560


“หลักสูตร การจัดสุนทรียประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From การจัดสุนทรียประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/07/2017 (153 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2