การทำสื่อการสอนวิชาภาษาไทย สำหรับครูประถมศึกษา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560


“หลักสูตร การทำสื่อการสอนวิชาภาษาไทย สำหรับครูประถมศึกษา
วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร การทำสื่อการสอนวิชาภาษาไทย สำหรับครูประถมศึกษา. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 2/22/2017 (136 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2