การประยุกต์วิธีสอนแบบเดิมสู่วิธีสอนแบบใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยี : ก้าวจากPCK สู่ TPACK

หลักสูตร การประยุกต์วิธีสอนแบบเดิมสู่วิธีสอนแบบใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยี :

ก้าวจากPCK สู่ TPACK วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2561

เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ชั้น 5 สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์