การผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์ จากงานกระดาษ สำหรับครูภาษาไทย 16-17 มิถุนายน 256

การผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์ จากงานกระดาษ สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561