การผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและสะกดคำ วันที่ 3 กันยายน 2560


“หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและสะกดคำ สำหรับครูภาษาไทย ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม
วันที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. อบรม ชั้น 2 ห้อง ประชุมใหญ่ ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและสะกดคำ. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 9/06/2017 (92 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2