ภาพกิจกรรม : การผลิตสื่อ(Pop-up)การสอนสามมิติ สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา

หลักสูตร การผลิตสื่อ(Pop-up)การสอนสามมิติ สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา

วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์