การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษ วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560


“หลักสูตร การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษ
วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษ วันที่ 17-18 มิถุนายน 60. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/21/2017 (45 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2