การพัฒนาครูสู่ยุคดิจิตัล (Digital Age) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558


“หลักสูตร การพัฒนาครูสู่ยุคดิจิตัล (Digital Age)
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00-16.00 น
วิทยากร : ผศ.ดร.พรทิพย์ แข็งขัน และคณะ”

From หลักสูตร การพัฒนาครูสู่ยุคดิจิตัล (Digital Age). Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 11/04/2015 (49 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2