การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วันที่ 10-11 มิถุนายน 2560


“หลักสูตร การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
วิทยากร : ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ และ อ.สุทธา รัตนศักดิ์
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/14/2017 (66 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2