การสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ 3 มิติ ที่มีอิทธิพลต่อผู้เรียนระดับประถมศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2560


“หลักสูตร การสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ 3 มิติ ที่มีอิทธิพลต่อผู้เรียนระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From การสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ 3 มิติ. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 7/19/2017 (48 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2