การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ในห้องเรียน

“หลักสูตร การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ในห้องเรียน

(Creative space for learning)”

วิทยากร : ดร.อาทร นกแก้ว

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561

เวลา 08.30-16.00 น

ณ ชั้น 5 สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์