การสร้างสรรค์สื่อเกมประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา วันที่ 22 กรกฎาคม 2560


“หลักสูตร การสร้างสรรค์สื่อเกมประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From การสร้างสรรค์สื่อเกมประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึ. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 7/27/2017 (98 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2