การสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ วันที่ 24 มิถุนายน 2560

หลักสูตร การสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ
วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์