การสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทยให้นักเรียนในระดับประถมศึกษา

หลักสูตร การสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทยให้นักเรียนในระดับประถมศึกษา

วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 
เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์