การสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทยให้นักเรียนในระดับประถม

หลักสูตร การสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทยให้นักเรียนในระดับประถม

ศึกษา วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง 

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. 
ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์