การสอนการสนทนาภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติและละคร (role play and drama)

หลักสูตร การสอนการสนทนาภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติและละคร (role play and drama)
วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2559
ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์