การสอนการอ่านและการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด วันที่ 2 กรกฎาคม 2560

หลักสูตร การสอนการอ่านและการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด
วิทยากร : อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี
วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์