การสอนการอ่านและการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด วันที่ 2 กรกฎาคม 2560


“หลักสูตร การสอนการอ่านและการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด
วิทยากร : อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี
วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From การสอนการอ่านและการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 7/05/2017 (58 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2