การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้อาหารและเมนูอาหาร วันที่ 11-12 มีนาคม 2560


“หลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้อาหารและเมนูอาหาร
วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
วันที่ 11-12 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้อาหารและเมนูอาหาร. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 3/15/2017 (65 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2