การสอนภาษาไทยโดยใช้หลักปฤจฉาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สู่ผู้เรียน วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560


“หลักสูตร การสอนภาษาไทยโดยใช้หลักปฤจฉาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สู่ผู้เรียน
วิทยากร : ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From การสอนภาษาไทยโดยใช้หลักปฤจฉาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สู่ผู้เรียน. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 7/19/2017 (28 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2