การสอนภาษาไทยให้บูรณาการกับทักษะชีวิต วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560


“หลักสูตร การสอนภาษาไทยให้บูรณาการกับทักษะชีวิต
วิทยากร : ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From การสอนภาษาไทยให้บูรณาการกับทักษะชีวิต วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/28/2017 (52 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2