การสอนหลักภาษาไทยให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้สู่การประยุกต์ใช้ในระดับประถมศึกษา วันที่ 3 มิถุนายน 2560

หลักสูตร การสอนหลักภาษาไทยให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้สู่การประยุกต์ใช้ในระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์