การสอนแบบโครงงาน (Project Based Teaching) วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

หลักสูตร การสอนแบบโครงงาน (Project Based Teaching)
วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์