การสอนไวยากรณ์ที่ไม่ต้องสอนไวยากรณ์: สนุกกับกิจกรรมการพูดการฟัง วันที่ 26 มีนาคม 2560

หลักสูตร การสอนไวยากรณ์ที่ไม่ต้องสอนไวยากรณ์: สนุกกับกิจกรรมการพูดการฟัง (Teaching Grammar without Teaching Grammar: Have Fun with Activities for Speaking and listening)
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย
วันที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์