การสอน STEM ในระดับประถมศึกษาอย่างง่าย วันที่ 30 กรกฎาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม
หลักสูตร การสอน STEM ในระดับประถมศึกษาอย่างง่าย
วิทยากร : อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์