การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กปฐมวัย วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม
หลักสูตร การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ
วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์