การส่งเสริมความคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560


“หลักสูตร การส่งเสริมความคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยากร : ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ และ อ.สุทธา รัตนศักดิ์
วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From การส่งเสริมความคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 7/05/2017 (42 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2