การอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและเจริญปัญญาครูอาสาสมัคร


“การอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและเจริญปัญญาครูอาสาสมัคร
โครงการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ รุ่นที่ 35 ประจำปี 2561
จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2561 ณ ต้นบุญธรรมสถาน จังหวัดชลบุรี”

From การอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและเจริญปัญญาครูอาสาสมัคร. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 3/23/2018 (27 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2