การอบรมเชิงปฏิบัติการครูอาสาสมัคร โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ รุ่นที่ 35 ประจำปี 2561


“การอบรมเชิงปฏิบัติการครูอาสาสมัคร
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ รุ่นที่ 35 ประจำปี 2561
จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
ศาสตรจารย์ ม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 5 เมษายน 2561
โดยมีพิธีเปิดและปฐมนิเทศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา”

From การอบรมเชิงปฏิบัติการครูอาสาสมัคร. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 3/23/2018 (71 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2