การอบรมให้ความรู้การตกแต่งห้องเรียน และอบรมเชิงปฏิบัติการทำสื่อตกแต่งห้องเรียน


“การอบรมให้ความรู้การตกแต่งห้องเรียน และอบรมเชิงปฏิบัติการทำสื่อตกแต่งห้องเรียน
โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการรุ่นที่ 3 ของโรงเรียนเทศบาล1
(ศรีเกิด) จ.เชียงราย
โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561”

From การอบรมให้ความรู้การตกแต่งห้องเรียน. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 3/24/2018 (41 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2