การออกข้อสอบวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา วันที่ 1 เมษายน 2560

หลักสูตร การออกข้อสอบวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง
วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์