การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2561

หลักสูตร การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สาระสถิติและความน่าจะเป็น ตามหลักสูตรคณิตศาสตร์  (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560)

วิทยากร : ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ชั้น 4 สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรั

พย์