การออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ วันที่ 11 มีนาคม 2560


“หลักสูตร การออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
วิทยากร : ผศ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
วันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร การออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 3/15/2017 (59 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2