การออกแบบบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

หลักสูตร การออกแบบบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์