การออกแบบบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560


“หลักสูตร การออกแบบบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร การออกแบบบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 2/08/2017 (106 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2