การออกแบบและการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2559


“หลักสูตร การออกแบบและการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
วันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-16.00 น
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร การออกแบบและการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถม. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 8/31/2016 (71 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2