การออกแบบและการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559


“หลักสูตร การออกแบบและการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร การออกแบบและการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยม. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 11/30/2016 (53 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2